Tác phẩm, tham luận của HT Trụ Trì

Tông Thiên Thai Giáo Quán trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam tại Trung Quốc
09:20 | 06/05/2019 (GMT+7)
Sơ tổ của Tông phái Thiên Thai người Việt Nam tại Trung Quốc là Hòa thượng Hiển Kỳ, thế danh Trần Quốc Lượng (1883 - 1936), sinh năm Quý Hợi (1883) tại xóm Rạch Quau, huyện Cần Giuộc, tỉnh Gia Định, nay là tỉnh Long An. Ban đầu ngài theo đạo Minh Sư, về sau phát tâm quy y theo đạo Phật. Năm Nhâm Tuất (1922), ngài sang Hồng Kông Trung Quốc, cầu pháp xuất gia với Đại sư Đế Nhân tại chùa Quán Tông giảng tự, Triết Giang-Trung Quốc. Sau đó ngài trở lại Hồng Kông đổi Thuần Dương cung thành Thiền viện Thanh Sơn. Năm Nhâm Thìn (1933), ngài khai Đại Giới đàn tại Thiền viện Thanh Sơn. Trong giới đàn này có những Tăng Ni Việt Nam sang thọ giới như Thiền sư Liễu Thiền, Liễu Đàn, Liễu Lạc, Liễu Học, Liễu Chứng, Liễu Tướng…
Sơ tổ tông Thiên Thai là Đại sư Huệ Văn (505-577), người Bắc Tề, sau khi ngộ được lý Nhất tâm Tam trí trong bộ luận Đại Trí độ do Bồ-tát Long Thọ chú giải theo kinh Đại Bát-nhã và lý Nhất tâm Tam quán Không Giả Trung trong phẩm Tứ Đế của Trung Luận do Bồ-tát Long Thọ sáng tác; do đó, ngài được xem như là đời thứ nhất. Ngài truyền yếu chỉ cho Đại sư Huệ Tư - Nam Nhạc (515 - 577) là đời thứ hai, kế đến là Đại sư Thiên Thai Trí Khải (538 - 597) là đời thứ ba, Chương An Quán Đảnh (561 - 632) đời thứ tư… và liên tiếp đến đời thứ 29 là Bá Tòng Chơn Giác, theo Phật Tổ Thống ký là kết thúc giai đoạn một. Theo Phật Tổ Tâm đăng tính từ Bá Tòng Chơn Giác là đời thứ nhất, truyền cho Vô Tận Truyền Đăng là đời thứ hai, Tùng Sơn Chánh Nham đời thứ ba, Ngẫu Ích Trí Húc đời thứ tư, Kiên Mật Thành Thời đời thứ năm… đến ngài Đế Nhàn Đại Sư (1858 - 1932) là đời thứ 19. Đời thứ 20 là Thiền sư Nhiên Công Hiển Kỳ (1883 - 1936) người Việt Nam. Ngài Bá Tòng Chơn Giác đã soạn bài kệ 64 chữ để đặt Pháp danh và Pháp hiệu cho đệ tử như sau:

Chơn Truyền Chánh Thọ -> Linh Nhạc Tâm Tông
Nhất Thừa Đốn Quán - Ấn Định Cổ Kim
Niệm Khởi Tịch Nhiên - Tu Tánh Lãng Chiếu
Như Thị Trí Đức - Thể Bổn Huyền Diệu
Nhân Duyên Sanh Pháp - Lý Sự Tức Không
Đẳng Danh Vi Hữu - Trung Đạo Viên Dung
Thanh Tịnh Phổ Biến - Cảm Thông Ứng Thường
Quả Huệ Đại Dụng - Thật Tướng Vĩnh Phương.
Và bài kệ 64 chữ để đặt Pháp hiệu:
Đại Giáo Diễn Dịch -> Tổ Đạo Đức Hoằng
Lập Danh Chi Yếu - Năng Sở Dẫn Đường
Công Thành Đế Hiển - Liễu Đạt Tắc An
Vạn Tượng Hải Hiện - Thục Phân Nhị Tam
Sơ Môn Ngộ Nhập - Hóa Pháp Toại Thành
Kỷ Tha Ích Lợi - Cứu Cực Chương Minh
Nguyên Thâm Lưu Viễn - Trường Diễn Kỷ Cương
Bá Thiên Chi Thế - Hằng Tác Chu Thuyền.      

Sơ tổ của Tông phái Thiên Thai người Việt Nam tại Trung Quốc là Hòa thượng Hiển Kỳ, thế danh Trần Quốc Lượng (1883 - 1936), sinh năm Quý Hợi (1883) tại xóm Rạch Quau, huyện Cần Giuộc, tỉnh Gia Định, nay là tỉnh Long An. Ban đầu ngài theo đạo Minh Sư, về sau phát tâm quy y theo đạo Phật. Năm Nhâm Tuất (1922), ngài sang Hồng Kông Trung Quốc, cầu pháp xuất gia với Đại sư Đế Nhân tại chùa Quán Tông giảng tự, Triết Giang-Trung Quốc. Sau đó ngài trở lại Hồng Kông đổi Thuần Dương cung thành Thiền viện Thanh Sơn. Năm Nhâm Thìn (1933), ngài khai Đại Giới đàn tại Thiền viện Thanh Sơn. Trong giới đàn này có những Tăng Ni Việt Nam sang thọ giới như Thiền sư Liễu Thiền, Liễu Đàn, Liễu Lạc, Liễu Học, Liễu Chứng, Liễu Tướng…

Tại Việt Nam
Các vị Tăng Ni sau khi thọ giới xong trở về Việt Nam hành đạo, thành lập Môn phái Thiên Thai Giáo Quán, thọ trì kinh Pháp Hoa, niệm Phật A-di-đà. Đặc biệt, Thiền sư Liễu Thiền (Thoàn) đời thứ 21 trở lại chùa Vĩnh Nguyên lập cước hành đạo một thời gian. Sau đó, đến trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An, do Tổ Viên Ngộ khai sơn năm 1807.

Sơ tổ thực thụ tông Thiên Thai của Phật giáo Việt Nam là Đại sư Liễu Thoàn (Liễu Thiền) đời thứ 21 người làng Mỹ Lệ (Chợ Trạm) huyện Cần Đước, tỉnh Long An, sinh năm Ất Dậu (1885), viên tịch năm 1956. Ngài xuất gia với Lão Ông Lão Tiễn (Lão Lệ), chùa Vĩnh Nguyên, theo phái Minh Sư. Năm 1933, cùng 7 vị Tăng Ni Việt Nam sang Hồng Kông thụ giới do Tổ Hiển Kỳ truyền trao. Sau đó về Việt Nam, trú tại chùa Vĩnh Nguyên hành đạo; đến tháng 4 năm 1933, theo sự thỉnh cầu của Phật tử, ngài về Trụ trì Tổ đình Tôn Thạnh, do Tổ Viên Ngộ khai sơn năm 1807. Sau đó quý Phật tử chùa Pháp Tánh cúng dường phần đất xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, Hòa thượng Liễu Thoàn đã khai sáng chùa Bồ Đề, chính thức là Tổ đình của Tông phái Thiên Thai Giáo Quán, hoằng hóa tông Thiên Thai một cách phổ cập. Trụ sở Trung ương Giáo hội của Tông phái là chùa Pháp Hội, Sài Gòn, số 702/105 đường Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) do Thượng tọa Tắc Nghi đời thứ 23 khai sáng năm 1945, đại trùng tu năm 1960 như hiện nay.

Ngoài sự duy trì phát triển Môn phái Thiên Thai Giáo Quán, Hòa thượng Liễu Thoàn còn tham gia Phật sự của các tổ chức Phật giáo đương thời: Chứng minh Đạo sư Giáo hội Tăng-già Nam Việt; Hội Phật học Lưỡng Xuyên Trà Vinh; Hội Phật học Nam Việt Sài Gòn; Phật học đường Liên Hải, Chợ Lớn; Phật học đường Nam Việt, Chùa Ấn Quang, Chợ Lớn…

Để hòa mình trong phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam, năm 1957, 1958, Giáo hội Tăng-già Nam Việt thành lập ngày 06/5/1951, do Thượng tọa Đạt Từ làm Trị sự trưởng, Hòa thượng Đạt Thanh làm Pháp chủ lâm thời, Thượng tọa Thiện Hòa và Thượng tọa Thiện Hoa đã mượn chùa Pháp Hội do Hòa thượng Tắc Nghi trụ trì làm địa điểm mở khóa Như Lai Sứ Giả, đào tạo những vị Trụ trì đầu tiên, cung ứng cho các Tỉnh hội, có kết quả nhất định, góp phần xây dựng Phật giáo Việt Nam ngày càng ổn định và cơ hội phát triển cùng với Hội Phật học Nam Việt trong một thời gian dài.

Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ (ngày 1/11/1963), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra đời ngày 04/01/1964, gồm hai Viện: Viện Tăng thống và Viện Hóa đạo. Thượng tọa Tắc Phước được cử làm Vụ trưởng Vụ Nghi lễ (Trưởng ban Nghi lễ) thuộc Tổng vụ Pháp sự (gồm Văn hóa, Giáo dục, Nghi lễ và Xã hội), do Thượng tọa Quảng Liên làm Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Pháp sự Viện Hóa đạo.

Sau khi thống nhất Phật giáo, GHPGVNTN thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn, do Hòa thượng Trí Thủ làm Viện trưởng, Thượng tọa Minh Châu là Phó Viện trưởng, cư sĩ Trịnh Văn Sâm làm Tổng Thư ký, Thượng tọa Nhất Hạnh làm Trưởng ban Tu thư, Sư cô Trí Hải làm Thư viện trưởng… Trong khi chờ xây dựng cơ sở mới, trụ sở đặt tạm tại chùa Pháp Hội, Sài Gòn. Năm 1965 cơ sở mới được xây dựng xong, tọa lạc tại số 222 đường Trương Minh Giảng, nay là đường Lê Văn Sỹ, quận 3, đổi thành Viện Đại học Vạn Hạnh.

Sang nhiệm kỳ 2 (1966 - 1968), Tổng vụ Pháp sự đổi thành các Tổng vụ: Tổng vụ Giáo dục, Tổng vụ Văn hóa, Tổng vụ Xã hội. Nhất là năm 1971, khi Hội đồng Trưởng lão Viện Tăng thống thành lập Hội đồng Điển lễ (Nghi lễ), do Thượng tọa Mật Nguyện làm Chủ tịch, Thượng tọa Tắc Phước làm Phó Chủ tịch. Ngoài các chức vụ trên, Thượng tọa còn được Thượng tọa Thiện Hoa, Thượng tọa Thiện Hòa giao chức vụ Quản lý Nhà in Sen Vàng - Chùa Ấn Quang thuộc GHTGNV, GHPGVNTN cho đến ngày 30/4/1975.

Để có tổ chức hoạt động hợp pháp, đầu năm 1971, Đại hội lần thứ nhất chính thức thành lập Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán tông, tổ chức tại chùa Pháp Hội, Sài Gòn. Đại hội đã suy cử một Ban Trị sự Trung ương gồm:

Tông trưởng chứng minh: Hòa thượng Thích Đạt Hương (đời thứ 22)
Trị sự trưởng: Hòa thượng Thích Tắc Nghi (đời thứ 23)
Trị sự phó: Hòa thượng Thích Đạt Hảo
Chánh Thư ký: Thượng tọa Thích Tắc Thành
Phó Thư ký: Đại đức Thích Tắc Trụ
Chánh Thủ quỹ: Thượng tọa Thích Đạt Đồng
Phó Thủ quỹ: Thượng tọa Thích Đạt Từ
Ủy viên Tăng sự: Hòa thượng Thích Liễu Tức (đời thứ 21)
Ủy viên Hoằng pháp: Thượng tọa Thích Đạt Pháp
Ủy viên Giáo dục: Thượng tọa Thích Đạt Cường
Ủy viên Đôn kiểm: Thượng tọa Thích Đạt Vân
Ủy viên Cư sĩ: Đại đức Thích Tắc Thuận
Ủy viên Nghi lễ: Thượng tọa Thích Tắc Châu
Ủy viên Xã hội: Ni sư Thích nữ Đạt Lý
Ủy viên Tài chánh: Đạo hữu Tắc Nghinh
Ủy viên Liên lạc: Đại đức Thích Tắc Lãnh.

Sau ngày 30/4/1975, do Thượng tọa Đạt Hảo làm Trị sự trưởng, Thượng tọa Tắc Thành làm Tổng Thư ký cho đến ngày thống nhất Phật giáo cả nước năm 1981.

Dù là một Tông phái hoạt động độc lập, nhưng với tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng chung lo Phật sự, do đó từ năm 1971, khi Thượng tọa Trí Tịnh từ nhiệm chức Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự để đảm nhận chức vụ Phó Viện trưởng Viện Hóa đạo, Ban Chỉ đạo Viện Hóa đạo GHPGVNTN cử Thượng tọa Tắc Phước làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự cho đến năm 1975. Thượng tọa Tắc Thành làm Tổng Thư ký cho đến ngày thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981.

Sau một năm vận động, công cuộc thống nhất Phật giáo Việt Nam đã chín muồi và thuận lợi, từ ngày 04 - 07/11/1981 được sự cho phép của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Giấy phép số 621/HĐBT ngày 19/9/1981, Đại hội thống nhất Phật giáo Việt Nam diễn ra tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, Giáo hội Thiên Thai Giáo Quán là một thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, do Hòa thượng Đạt Hảo - Trị sự trưởng đại diện. Hòa thượng Đạt Pháp thay mặt phái đoàn đọc tham luận tại Đại hội.

Đại hội đã suy tôn Hòa thượng Đạt Hương, Hòa thượng Đạt Hảo, Hòa thượng Tắc Châu làm Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; suy cử Hòa thượng Đạt Hảo làm Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Đạt Pháp làm Ủy viên Hội đồng Trị sự. Sau khi Hòa thượng Đạt Hảo viên tịch, Hòa thượng Tắc Thành đảm nhận chức vụ Ủy viên Tăng sự Trung ương, Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.Hồ Chí Minh cho đến ngày viên tịch. Những nhiệm kỳ sau Đại hội tiếp tục suy tôn Hòa thượng Tắc An, Hòa thượng Đạt Đồng, Hòa thượng Tắc Thành, Hòa thượng Tắc Trụ làm thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.  

Hiện nay, với tư cách là thành viên sáng lập GHPGVN, chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo Thiên Thai Giáo Quán tông đều tham gia các cấp Giáo hội trong tổ chức GHPGVN. Hòa thượng Tắc An, Hòa thượng Tắc Trụ - Thành viên HĐCM GHPGVN; cố Hòa thượng Tắc Ngộ, Ủy viên HĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương; Hòa thượng Lãng Huỳnh, Phó ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Huệ Văn, Phó ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Đạt Niệm, thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Hồ Chí Minh; Hòa thượng Tắc Lãnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Thủ Đức… Với 121 cơ sở tự viện, phần lớn đều lấy chữ Pháp làm đầu, như Pháp Hội, Pháp Quang, Pháp Giới… và hơn 1.450 Tăng Ni, gần 5.000 tín đồ Phật tử thuộc tông Thiên Thai Giáo Quán là những đóa hoa tươi đẹp, điểm tô thêm vườn hoa Đạo pháp ngày càng phát triển ổn định trang nghiêm trong ngôi nhà chung GHPGVN ở thế kỷ XXI và những thế kỷ tiếp theo.
 
Nguồn: Sách Những đóa hoa Phật giáo Việt Nam
  • Copyright © 2019 Chùa Minh Đạo
  • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này